Nyheter

Mitt namn är Charlotte Jeppsson och jag är från och med nu BRF Röda Höjas kontaktperson. Önskar ni komma i kontakt med styrelsen är det mig ni kontaktar. Jag nås på telefonnummer 070-912 27 89, säkrast måndag-torsdag kl 17.00-20.00. Svarar jag inte så lämna namn och telefonnummer så ringer jag upp. Det går även att skicka SMS eller maila till .

 

Kallelsen och poströstningsblanketten hittar du i stämmohandlingarna nedan. De kommer också att delas ut i din brevlåda.

Stämmohandlingar 2020 (kallelse och röstningsblankett)

 

OBS! Poströstningsblanketten ska lämnas/skickas in senast fredagen den 20/11.

 

Lathund för ifyllande av poströstningsblanketten

  1. Punkterna a-i samt s-t på dagordningen ska du inte rösta. Inga kryss här alltså.
  2. På punkterna j-r kan du rösta ja, nej eller avstå från att rösta. Sätt ett kryss per rad på alla dessa punkter (utom i de gråmarkerade rutorna).
  3. Var noggrann med att inte sätta fler ja-kryss än tillåtet på punkten p. Annars blir ditt val av styrelsemedlemmar ogiltigt.
  4. Fyll i samtliga uppgifte på sista sidan och glöm inte att underteckna blanketten.
  5. Lämna in hela blanketten i hophäftat skick (så som den delas ut). Den får inte vara sönderklippt eller manipulerad på annat sätt. Meddelanden till styrelsen lämnas på annat sätt än på blanketten.

 

Frågor om stämman eller röstningen?

Har du några frågor eller funderingar kring stämman eller poströstningen? Kontakta Charlotte Jeppsson.

 

Charlotte Jeppsson

Tel: 0709-122789

E-post: 

 

Dagordningen förklarad

Förklaringar till vad punkterna på dagordningen innebär finner du här.

 Punkt  Benämning Förklaring Kommentarer
 a Stämmans öppnande Stämmans inledning.  
 b Fastställande av röstlängd  Här gör man en lista över alla röstberättigade som är närvarande på stämman. Alla som lämnat in en korrekt ifylld poströstningsblankett i rätt tid räknas som närvarande på stämman.
 c  Val av stämmoordförande Val av vem som ska leda stämman.  
 d  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  Val av vem som skriver protokoll för stämman.  
 e  Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet  Val av en person som läser i genom protokollet och intygar att det som står där är korrekt.   
 f  Val av rösträknare  Val av två personer som räknar rösterna på stämman.  
 g  Fråga om stämma blivit i stadgeenlig ordning utlyst Fråga till deltagarna om kallelsen till stämman har kommit ut i tid, enligt vad som står i föreningens stadgar (dvs regler).  
 h  Framläggande av styrelsens årsredovisning 

Här presenterar styrelsen föreningens årsredovisning. Den innehåller information om vad som hänt i föreningen under året och hur pengarna har använts. Årsredovisningen delas ut i alla medlemmars brevlådor innan stämman.

 
 i  Framläggande av revisorernas berättelse  Här presenterar revisorerna sin kontroll av föreningens årsredovisning och styrelsens arbete. De kontrollerar att lagar och regler följs och anger också om de rekommenderar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet och hur det ekonomiska resultatet ska disponeras (se punkterna nedan).  
 j Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  En formell punkt som innebär att stämman godkänner styrelsens presentation av det ekonomiska resultatet och balansräkningen (en uppställning av föreningens tillgångar och skulder). Styrelsen följer de regler som finns för hur en årsredovisning ska upprättas. Detta kontrolleras av den auktoriserade revisorn.
 k Beslut om resultatdisposition  Här beslutas om hur det ekonomiska resultatet ska disponeras (hanteras). Röstar du nej här, så behöver du lämna in ett förslag på hur du anser att resultatet ska hanteras.
 l Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  Här bestäms om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet, dvs att stämman godkänner det arbetet styrelsen har gjort.  Röstar nej gör du om du vill utkräva ansvar från hela styrelsen eller enskilda ledamöter i frågor där du anser att oegentligheter har begåtts. Ansvar utkrävs genom stämning i domstol.
 m Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter Här bestäms hur många personer som ska ingå i styrelsen.  Föreningen har 7 ordinarie och 3 suppleanter, varav 1+1 utses av Riksbyggen.
 n Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning  Här bestäms hur mycket de förtroendevalda (styrelsen, revisorerna och valberedningen) ska få för sitt arbete unde året.  
 o Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande  Antingen kan stämman välja styrelseordförande eller så gör styrelsen valet internt inom sig. Hos oss brukar vi välja det inom styrelsen. Fördelen med det är att det inte måste kallas till en ny stämma om ordföranden avgår, dör, blir sjuk eller dylikt under mandatperioden.
 p Val av styrelseledamöter och suppleanter  Här väljs vem som ska ingå i styrelsen. Den består av ordinarie ledamöter och suppleanter (ersättare, som tjänstgör om någon ordinarie ej kan vara med). Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi, förvaltning, underhåll av fastigheterna och daglig skötsel.  
 q Val av revisorer och revisorssuppleanter  Här väljs revisorerna, som kontrollerar att styrelsen sköter sitt arbete på ett korrekt sätt och att lagar och regler följs. Dels finns en auktoriserad revisor (alltså ett proffs) som är oberoende av föreningen och dels finns föreningsrevisorer (en ordinarie och en suppleant), som bor i föreningen och är medlemmarnas egna kontrollanter.  
 r Val av valberedning  Val av personer som ska ingå i valberedningen. Valberedningen tar reda på vem som är intresserad att sitta i styrelsen vara revisor etc och lägger fram förslag till stämman om detta efter att ha intervjuat kandidaterna och kontrollerat vilka behov som föreningen har.  
 s Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen  Här beslutas i frågor som styrelsen eller enskilda medlemmar motionerat om.   Denna stämma väntar vi med motionerna, eftersom de ofta behöver diskuteras, något som är svårt att göra när stämman hålls genom poströstning.
 t Stämmans avslutande Stämmans avslutning.  

 

Kallelsen till ordinarie stämma 2020 är nu publicerad här på hemsidan och på föreningens anslagstavlor. Den kommer även att delas ut i alla medlemmars brevlådor. Årsredovisningen ska tryckas upp och delas ut så fort den är klar. Den kommer också att publiceras på hemsidan inom kort.

 

Förhandlingarna mellan Com Hem och Telia om rätten att sända bl. a. TV4 har strandat. Om parterna inte finner en lösning kommer TV4 kanalerna och C Moore att släckas vid midnatt 1/11.