Renoveringar & Byggprojekt

När installationsarbetena är klara ska elementens funktion kontrolleras. Detta kommer att genomföras enligt nedanstående tidsplan. Avisering kommer också att ske genom lappar i brevlådan 5 dagar före arbetet påbörjas.

11/1  Höjagatan 2,4,6,8,10,12,14,16 

12/1  Höjagatan 20,22,24,26,28,30,32,34

13/1  Sergeantgatan 1,3,5,7,9,11,13,15

14/1  Sergeantgatan 19,21,23,25,27,29,31,33

15/1 Högatorpsgatan 1,3,5,7,9,11 Sergeantgatan 2,4,6

18/1 Högatorpsgatan 13,15,17,19,21,23 Sergeantgatan 8,10,12,14

19/1 Högatorpsgatan 27,29,31,33,35,37 Sergeantgatan 16,18,22

20/1 Sergeantgatan 24,26,28,30,32

Vi närmar oss årsskiftet med stormsteg och därmed inledningen av renoveringen av avloppsstammarna. Redan under december kommer det att märkas att det händer saker, då etableringen av byggbodar kommer att göras innan storhelgerna. Likaså kommer en försyn att göras genom besök i lägenheterna på den första gården i projektet (se tidsplanen nedan). Själva arbetena i lägenheterna påbörjas i januari 2021.

 

Vi räknar med att entreprenören Proline kommer att dela ut detaljerad skriftlig information om projektet till alla lägenheter i nästa vecka. Där finns svar på frågor om hur det kommer att gå till och hur vi som boende påverkas under tiden samt vem vi kontaktar om vi har frågor om projektet.

 

Första gården ut är Sergeantgatan 19-33. Ni som bor här kommer att få mer detaljerad information även kring tillträde i lägenheterna inom kort. En preliminär översiktlig tidsplan finns i bilden nedan. En mer detaljerad preliminär tidsplan finns i bifogad fil. Förskjutningar av tidsplanen kan uppkomma. Dessa kommer i möjligaste mån att meddelas ut via hemsidan, traphusen och brevlådor.

 

Preliminär översiktlig tidsplan

 

Detaljerad preliminär tidsplan (OBS! I detta dokument benämns gårdarna med sina fastighetsbeteckningar.)

 

Särskilda åtgärder vidtas med anledning av coronapandemin, se skriftlig information som kommer att delas ut. För er som har hemtjänst, så kommer entreprenören att informera hemtjänsten om vad som händer, så att de kan anpassa åtgärderna och ni kan få bästa möjliga hjälp under renoveringen.

 

Vi är medvetna om att detta är en stor renovering som kan upplevas som jobbig och alla inblandade parter kommer att göra vad vi kan för att det ska genomföras så smidigt som möjligt. Vi hoppas på ert samarbete och er förståelse.

 

Följande renoveringsprojekt är aktuella just nu:

 

  • Värmecentraler & värmeinjustering
  • Dagvattennätet
  • Tappvattenstammar
  • Avloppsstammar
  • Tegelbalkar

 

Kort lägesbeskrivning

 

Värmecentraler & värmeinjustering

Den andra besiktningen av värmecentralerna blev inte heller godkänd. Det är en del bekymmer med styrningen av systemet. Föreningen trycker på för att få detta åtgärdat så snabbt som möjligt.

 

Arbetet med värmeinjusteringen fortsätter. De närmaste 2-3 veckorna kommer att ägnas åt att återbesök för att åtgärda element som ej fungerar samt justera in element i källarförråden. Du som har problem med enskilda element uppmanas att vänta med att göra felanmälan tills återbesöken är genomförda. Har du kallt i samtliga element, gör du en felanmälan som vanligt hos Riksbyggens kundtjänst. Har du värme i elementen, men upplever att det är kallt i lägenheten, behöver du inte felanmäla. Med start preliminärt i december kommer funktionsmätningar att göras på samtliga element. Då upptäcks och åtgärdas eventuella fel i värmeflödena.

 

Dagvattennätet

Det planerade arbetet är slutfört. Vid besiktningen noterades att en del brunnslock är i dåligt skick, så styrelsen beslöt att göra en översyn av alla lock. En del brunnslock kommersat behöva bytas ut (de med gula kryss på). Det arbetet påbörjas nästa vecka (v 47).

 

Tappvattenstammar

Ytterligare en del medgivanden har kommit in. Förberedelser pågår för att lämna in ärendet till hyresnämnden för avgörande. De som röstat nej, inte accepterat stämmans beslut eller inte tagit ställning kommer att kallas till hyresnämnden som motparter i ärendet. Projektet har planerad byggstart efter årsskiftet. Mer information kommer senare under hösten.

 

Avloppsstammar

Ett förberedande arbete utförs på Sergeantgatan 21 den här veckan (v 46). I övrigt har projektet planerad byggstart efter årsskiftet. Mer information kommer under höstens senare del.

 

Tegelbalkar

De sista tegelbalkarna byts ut den här veckan (v 46). Det kommer tyvärr att orsaka en del buller.

 

 

Håll utkik här under rubriken renoveringar & byggprojekt! Aktuell information om projekten publiceras löpande.

Följande renoveringsprojekt är aktuella just nu:

 

  • Värmecentraler & värmeinjustering
  • Dagvattennätet
  • Tappvattenstammar
  • Avloppsstammar
  • Tegelbalkar (Nytt!)

 

Kort lägesbeskrivning

 

Värmecentraler & värmeinjustering

Besiktningen av värmecentralerna blev inte godkänd. Entreprenören har därför gjort kompletterande arbete (som framför allt rör uppmärkning och styrning) och en ny besiktning är planerad preliminärt till vecka 43.

 

Värmeinjusteringen löper på i stort enligt tidsplanen. Några problem har dock upptäckts i vissa element under arbetets gång. Dessa problem kommer att lösas vid återbesök. Vi vill att alla element ska vara i bra skick. Ni som har element nere i era källarförråd kommer också att behöva bereda tillträde till dessa. Avisering sker så snart vi fått fram uppgifter från entreprenören om vilka som berörs. Detsamma gäller er som hyr lokaler i källarna.

 

Dagvattennätet

Arbetena är i det närmaste färdiga och återställning görs denna samt nästa vecka. Därefter ska det besiktigas.

 

Tappvattenstammar

Projektet har planerad byggstart efter årsskiftet. Den extra stämman beslöt att godkänna ändringarna i lägenheterna och i dagsläget har vi även fått in över hundra medgivanden från medlemmar som inte röstat. När allt är sammanställt och behandlat kommer föreningen att lämna in ärendet till hyresnämnden för beslut. De som röstat nej, inte accepterat stämmans beslut eller inte tagit ställning kommer att kallas till hyresnämnden som motparter i ärendet. Mer information kommer senare under hösten.

 

Avloppsstammar

Projektet har planerad byggstart efter årsskiftet. Mer information kommer under höstens senare del.

 

Tegelbalkar (Nytt!)

Några tegelbalkar ovanför fönster och entréer är i så pass dåligt skick att de måste renoveras nu. Detta bedöms inte kunna vänta tills den planerade fasadrenoveringen. Arbetet beräknas påbörjas nästa vecka (v 41) och pågå veckan ut. Det kommer tyvärr att orsaka en del buller.

 

 

Håll utkik här under rubriken renoveringar & byggprojekt! Aktuell information om projekten publiceras löpande.

I samband med värmeinjusteringen förekommer det missljud i elementen, både när hantverkarna är där och arbetar, men också däremellan, t ex sus som blir extra tydliga nattetid. Detta är inget konstigt, utan något som förekommer under tiden tills dess det är klart och inget som behöver felanmälas. Om problemen kvarstår när de kommer för att göra efterkontrollerna, kan ni påtala det för hantverkarna då.