Renoveringar & Byggprojekt

221214

Vid mötet med entreprenören i förra veckan beslöts att vi skulle gå ut med information som förklarar lite närmare kring problemen vi upplever med värmesystemet och vilka åtgärder som sätts in. Informationen har gått ut i form av ett informationsblad, som delats ut i allas brevlådor i början på den här veckan. Informationsbladet finns också tillgänglig nederst i den här artikeln. Det beslöts också vidare vilka åtgärder som skulle vidtas för att snarast lösa problemen, se infobladet.

Information värmesystemet

221207

Det kommer ständigt in felanmälningar, men även frågor och synpunkter kring problemen med värmesystemet. Representanter för styrelsen ska träffa entreprenörerna på ett möte imorgon för att försöka komma fram till en lösning på problemet. Vi kommer att hålla er fortsatt informerade här via hemsidan.

221128

Efter att de nya värmekulvertarna kopplades in har fler än vanligt för säsongen upplevt problem med värmen. Varför är det så och vad görs åt problemen? Många medlemmar undrar och vi ska försöka besvara de vanligaste frågorna här.

 

1. Fungerar inte värmesystemet?

Jo, värmesystemet fungerar, men för tillfället upplever vi en del problem som uppkommit efter att de nya värmekulvertarna (rören för värme till elementen) kopplades in under september och oktober. I samband med en sådan omkoppling måste värmesystemet tömmas på vatten och luft kommer då in i systemet, som måste luftas. Denna luftning har ombesörjts av personal från Hylén & Kjellander, som är ansvarig VVS-firma i projektet. I efterförloppet har en del andra bekymmer upptäckts, se fråga 2 nedan.

 

2. Varför får jag inte lufta mina element själv? Jag vet ju hur man gör.

Även om du vet hur man luftar ett element, så finns det en sak man behöver göra i samband med en luftning, som du som enskild medlem inte kan göra. Det är att kontrollera trycket i expansionskärlet före respektive efteråt och vid behov fylla på det. Görs inte detta, så riskerar två saker att hända. Det ena är att det blir ett för lågt tryck i systemet och därmed når värmen inte upp till samtliga våningsplan i huset. Du och dina grannar riskerar alltså att få kallare, när det var motsatsen du ville uppnå. Dessutom kan luft sugas IN i systemet istället för UT. Oavsiktligt tillför man alltså luft till systemet och bidrar därför till förvärra problemet. Det andra vi riskerar genom okontrollerad luftning av elementen är att läckor i systemet missas, vilket sjunkande tryck i expansionskärlet är ett tecken på. Men om medlemmar luftar sina element själva, så vet vi inte om tryckfallet beror på detta eller en läcka.

När elementen istället luftats av behörig personal, upptäcks också andra fel på elementen, t ex trasiga ventiler, stopp i flödesregleringsdonen etc. Adekvata, felavhjälpande åtgärder kan då sättas in och du slipper dras med problemet en längre tid och lufta dina element om och om igen utan framgång.

Ytterligare ett skäl till att man som medlem inte själv ska vidta åtgärder på värmesystemet, utan istället anmäla det till behörig personal, är att leverantören i sådana fall kanske inte kan stå bakom garantin för jobbet.

 

3. Varför påstår ni att värmesystemet kollapsar pga medlemmarna när andra orsaker kan ligga bakom?

Lapparna i trapphusen är skrivna utifrån den information vi fick från entreprenören vid senaste byggmötet. Rubriken är medvetet provokativ, för att vi vill locka folk att läsa den, så att budskapet når fram. Efter att folk följt uppmaningar har även andra orsaker än bara luftning av elementen framkommit, som kan förklara problemen i vissa av fallen, se svaren på fråga 2 och 4 för närmare förklaring.

 

4. Varför är temperaturen olika på olika element?

Det kan bero på olika saker och måste undersökas från fall till fall av behörig personal. Som nämnts i fråga 2 ovan, så kan det beror på stopp i flödesregleringsdonen, men också trasiga eller felinställda ventiler. Enskilda trasiga radiatorer har också hittats. Otillåtna omkopplingar, som påverkar flödet i systemet, gjorda i samband med renoveringar kan också ligga bakom. Därför är det viktigt att alltid begära tillstånd från föreningen innan man gör en renovering som påverkar det som ligger inom föreningens underhållsansvar eller där så krävs enligt stadgarna. En teknisk bedömning görs alltid vid tillståndsprövningen och vid behov ges instruktioner om åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa funktionen och att gällande lagar och regler gäller samt för att undvika framtida skador.

 

5. Jag upplever att det är kallt i min lägenhet. Vem ska jag kontakta?

Information om vem du ska kontakta finns uppsatt i respektive trapphus, då det varierar beroende om du bor på en gård där projektet är klart och besiktigat eller ej. Antingen är det namngiven kontaktperson på  Hylén & Kjellander eller så är det vaktmästaren via en felanmälan till Riksbyggens kundtjänst.

 

6. Varför gör styrelsen ingenting åt problemet?

Styrelsen gör sin del i det här, bl a genom att bevaka vad som händer, ställa krav på entreprenören och vara med och besluta om åtgärder. Det är en särskild projektgrupp inom styrelsen som arbetar med projektet tappvatten- och värmerenoveringen, så du kan inte förvänta dig att alla i styrelsen är lika insatta i frågorna.

 

7. Hur varmt ska det vara i lägenheten?

Du kan hitta mer information om rekommenderade inomhustemperaturer i den här artikeln från Riksbyggen. Du hittar också den här artikeln på vår hemsida om varför det kan upplevas som kallt i lägenheten under hösten och våren.

 

220829

De närmaste 6-8 veckorna kommer att innebära flertalet omkopplingar av värme- och vattenledningar på den halvan av området där tappvattenrenoveringen nu pågår, d v s alla lägenheter på Högatorpsvägen och jämna nummer på Sergeantgatan. Avstängningarna kommer att aviseras i trapphusen respektive i brevlådorna när tillträde till lägenheten krävs.

 

Värmeomkoppling

Med start den 5/9 på Högatorpsvägen 1-11 och Sergeantgatan 2-6 ska värmen kopplas om. Tillträde till balkongerna på första våningen kommer att krävas för att koppla in värmen. Vänligen tillse att ytan framför luckan på balkongen där ventilerna sitter är tom, så att rörmokaren kommer till den. Omkopplingsarbetet tar ca en vecka för respektive gård och kommer att innebära en del oljud i elementen när cirkulationen sedan sätts igång, framför allt i lägenheterna på 2:a och 3:e våningarna. Det beror på luft som kommit in i systemet vid omkopplingen. Elementen kommer att luftas så snart som möjligt; räkna med veckan efter att omkopplingarna är klara. Innan det är gjort finns ingen anledning att göra felanmälningar gällande oljuden. Har du kvar oljud eller skulle de återkomma efter att elementen luftats, gör du en felanmälan direkt till Hylén & Kjellander, inte till Riksbyggen. Information om kontaktväg för felanmälan och hur länge det är aktuellt kommer på aviseringarna. För att minimera störningarna kommer pumparna till en början bara att köras dagtid, tills dess luftningen är genomförd. När arbetet är klart på första gården börjar samma procedur om på nästa gård.

 

Vattenomkoppling

Den 14/9 kommer vattnet att stängas av på samtliga 3 gårdar där arbetet nu pågår. Detta då en ny inkommande vattenledning från gatan ska kopplas in. Därefter kommer ytterligare vattenavstängningar som berör mindre delar av området, eller enskilda hus respektive trappuppgångar. Dessa aviseras separat.

De senaste veckorna har vi haft flertalet kabelskador som påverkat främst internet, men även utomhusbelysning, ström till lägenheter och vattenförsörjningen. Vi får in en del synpunkter och frågor från medlemmar angående detta och bl a så ifrågasätts kompetensen hos entreprenören. Den huvudsakliga orsaken till alla dessa skador är att det saknas dokumentation om var flertalet ledningar, kablar och i vissa fall även rör ligger nergrävda och att de ej är uppmärkta i marken heller.

Se följande tidigare publicerad artikel för mer information om detta:

Kabelskador i samband med renovering

 

Föreningen försöker så gott det går att informera om när skador sker, men ibland finns det ingen från styrelsen tillgänglig som gå ut med information. Det finns dock en rutin som följs av entreprenören, vilket innebär att de genast kontaktar reparatör för åtgärd.