Tryggare hantering av dina personuppgifter 

Den 25 maj 2018 började det nya EU-direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla. Dataskyddsförordningen innebar en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och samtidigt stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Dataskyddsförordningen innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa används. 

 

Rätten till privatliv – en mänsklig rättighet

Grunden till dataskyddslagstiftningen hittar man i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

  • Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.
  • Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem.
  • En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.

Kort uttryckt kan man alltså säga att det handlar om en allmänmänsklig rätt till privatliv. BRF Röda Höja följer Dataskyddsförordningen och har du frågor eller funderingar så kan du vända dig till oss GDPR- anvariga i styrelsen på mail till Charlotte Jeppsson  eller Mats Hanson .

 

Policy för hantering av personuppgifter

Riktlinjer för gallring av personuppgifter

Rätt till radering ”rätten att bli bortglömd”

Riktlinjer för individens rätt till registerutdrag